CAŁOROCZNE DOMY

MODUŁOWE

Każdy z nas pragnie mieszkać w domu wyjątkowym, dopasowanym do indywidualnych potrzeb, stylu życia, naszych icodziennych aktywności, ilości domowników czy wielkości budżetu, jaki możemy przeznaczyć na wymarzony dom.

Wychodząc na przeciw tym wszytkim oczekiwaniom i wykorzystując nasze doświadczenie zdobyte w branży budowlanej, przygotowaliśmy dla Państwa unikalną ofertę całorocznych domów modułowych

Model ONE 

 – e r g o n o m i c z n y  r o z k ł a d  p o m i e s z c z e ń,

– p r z e m y ś l a n e  r o z w i ą z a n i a  t e c h n i c z n e,

– p e ł n a  s w o b o d a   u ż y t k o w a n i a, 

– p r z e s t r z e ń  d o  p r z e c h o w y w a n i a,

– a t r a k c y j n a  b r y ł a  b u d y n k u,

– p e ł n a  p e r s o n a l i z a c j a.

Model AMORE 

 – d o d a t k o w a  p r z e s t r z e ń – a n t r e s o l a  l u b  

   w y g o d n e  p o d d a s z e  u ż y t k o w e,

– d o s k o n ł e  d o ś w i e t l e n i e  p o m i e s z c z e ń,, 

– d u ż y  d o m  d l a  c a ł e j  r o d z i n y,

– m o ż l i w o ś ć  r o z b u d o w y  d o m u,

– p e ł n a  p e r s o n a l i z a c j a. 

 

Model 4 MORE 

– k o m f o r t o w y  d o m  d l a  d u ż e j  r o d z i n y,  

– d w i e  o d r ę b n e  k o n d y g n a c j e,

– 7 0 m 2  p o w i e r z c h n i  z a b u d o w y,

– m a t e ri a ł y  n a j w y ż s z e j  j a k o ś c i,

– n i e t u z i n k o w y  d e s i g n,

– p e ł n a  p e r s o n a l i z a c j a.