CAŁOROCZNE DOMY

MODUŁOWE

Każdy z nas pragnie mieszkać w domu wyjątkowym, dopasowanym do indywidualnych potrzeb, stylu życia, naszych icodziennych aktywności, ilości domowników czy wielkości budżetu, jaki możemy przeznaczyć na wymarzony dom.

Wychodząc na przeciw tym wszytkim oczekiwaniom i wykorzystując nasze doświadczenie zdobyte w branży budowlanej, przygotowaliśmy dla Państwa unikalną ofertę całorocznych domów modułowych

Model ONE 

 – ergonomiczny  r o z k ł a d  p o m i e s z c z e ń,

– przemyślane  r o z w i ą z a n i a  t e c h n i c z n e,

– pełna  s w o b o d a  u ż y t k o w a n i a, 

– p r z e s t r z e ń  do przechowywania,

– atrakcyjna  b r y ł a  b u d y n k u,

– p e ł n a  personalizacja.

Model AMORE 

 – dodatkowa przestrzeń – a n t r e s o l a  lub  

   w y g o d n e  p o d d a s z e  u ż y t k o w e,

– doskonałe  d o ś w i e t l e n i e  p o m i e s z c z e ń,, 

– duży dom d l a  c a ł e j  r o d z i n y,

– możliwość  r o z b u d o w y  d o m u,

– p e ł n a  personalizacja. 

 

Model 4 MORE 

– komfortowy dom dla  d u ż e j  r o d z i n y,  

– dwie  o d r ę b n e  k o n d y g n a c j e,

– 7 0 m 2  powierzchni  z a b u d o w y,

– materiały  n a j w y ż s z e j  j a k o ś c i,

– nietuzinkowy  d e s i g n,

– pełna  p e r s o n a l i z a c j a.