POLITYKA PRYWATNOŚCI THERMAL-TECH SP. Z O.O.

Polityka prywatności zawiera informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych osób korzystających z portalu www.thermal-tech.eu należącego do Thermal-Tech sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych, jak i również wdrożonych środków ich ochrony. Polityka prywatności zawiera nadto wiadomości na temat praw związanych z ochroną danych osobowych przysługujących osobom korzystającym z usług świadczonych przez Thermal-Tech sp. z o.o.

I. Definicje.

 1. Thermal-Tech sp. z o.o./Administrator – Thermal-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-271) przy ul. Ekonomicznej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000564783, NIP: 9492201972, REGON: 361873205,
 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług oferowanych przez Thermal-Tech sp. z o.o. w ramach Portalu,
 1. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 1. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 1. Portal – portal działający pod domeną thermal-tech.eu stanowiący własność Thermal-Tech sp. z o.o.

II. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Thermal-Tech sp. z o.o. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod następującym numerem telefonu +48 795 309 680, bądź drogą mailową za pomocą adresu mailowego: office@thermal-tech.eu.

III. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych.

Za pośrednictwem Portalu nie ma możliwości zawarcia umowy dotyczącej usług świadczonych przez Thermal-Tech sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a więc korzystanie z Portalu nie jest uzależnione od podania przez Użytkownika danych osobowych, bądź też innych informacji, które pozwoliłyby na jego identyfikację.

 

Jednakże, w celu wysłania do Thermal-Tech sp. z o.o. wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na Portalu, Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz określenia miasta bądź województwa. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania wskazanych danych osobowych, lub podanie nieprawidłowych danych osobowych, może spowodować, iż Administrator nie będzie miał możliwości ustosunkowania się wiadomości otrzymanej od Użytkownika.  Dane osobowe Użytkownika wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Thermal-Tech sp. z o.o. w celu podjęcia działań na jego żądanie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywania materiałów reklamowych związanych z działalnością Thermal-Tech sp. z o.o., Użytkownik zobowiązany jest do podania swego aktualnego adresu mailowego, jak i danych wskazanych powyżej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Thermal-Tech sp. z o.o. polegających na badaniu poziomu satysfakcji klientów z usług oferowanych przez Administratora, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Thermal-Tech sp. z o.o. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Korzystanie z formularza kontaktowego jest nieodpłatne.

 

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z formularza kontaktowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Thermal-Tech sp. z o.o.  oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika internetowego treści o charakterze bezprawnym.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Thermal-Tech sp. z o.o. Dane osobowe Użytkowników  mogą zostać przekazane podmiotom zajmującym się wykonywaniem działalności marketingowej na rzecz Administratora.

V. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane Thermal-Tech sp. z o.o. przez okres niezbędny do zakończenia działań podjętych na żądanie Użytkownika, aż do momentu przedawnienia roszczeń z nim związanych. Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą.

Prawo dostępu do danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby zgromadzonych przez Administratora. Użytkownik, ma w szczególności prawo do zapoznania się z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez Administratora, prawo do uzyskania informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych. Użytkownik posiada również prawo do uzyskania kopii danych osobowych.

 

Prawo do sprostowania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przez Thermal-Tech sp. z o.o. danych osobowych dotyczących jego osoby. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych składając stosowne oświadczenie.

 

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, lub niektórych danych osobowych, w sytuacji kiedy:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
 3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

W sytuacji zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Thermal-Tech sp. z o.o.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. w razie kwestionowania prawidłowości zgromadzonych danych osobowych – na czas potrzebny Thermal-Tech z o.o. do sprawdzenia prawidłowości przetwarzanych danych,
 2. gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych, Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania, sprzeciwiając się jednocześnie ich usunięciu,
 3. gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane przez Thermal-Tech z o.o., ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – wówczas ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas potrzebny do ustalenia, czy ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator przetwarzając dane osobowe tego Użytkownika.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w tychże celach.

 

Prawo do cofnięcia zgody.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie Użytkownika w przedmiocie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać złożone w dowolnej formie; w razie złożenia przez Użytkownika przedmiotowego oświadczenia w formie ustnej, Administrator będzie uprawniony do żądania od Użytkownika potwierdzenia treści złożonego oświadczenia woli za pomocą trwałego nośnika danych (m.in. wiadomość e-mail, sms, dokument)

 

Prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik jest uprawniony do żądania wydania posiadanych przez Administratora danych osobowych dotyczących jego osoby, a następnie może przenieść je do wybranego przez siebie innego administratora ochrony danych osobowych. Dane osobowe zostaną wydane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora  do organu nadzoru. Organem nadzoru w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa) przy ul. Stawki 2.

VII. Pliki cookies.

Thermal-Tech sp. z o.o. stosuje pliki cookies, tj. gromadzi dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową Administratora. Pliki cookies są bezpieczne dla Użytkowników i nie powodują zakłóceń w funkcjonowaniu ich urządzeń. 

 

Thermal-Tech sp. z o.o. stosuje pliki cookies jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu, w szczególności w celu optymalizacji i poprawy jego funkcjonowania i prowadzenia statystyk odwiedzin Portalu.

 

Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, łącznie z ich całkowitym wyłączeniem. Brak zmiany tych ustawień jest równoznaczny z akceptacją dla stosowanych przez Thermal-Tech sp. z o.o. plików cookies przez Użytkownika

 

Pilik cookies używają też serwisy, do których może się odwoływać Portal Administratora, a także serwisy, do których linki mogą się znajdować na stronie internetowej Administratora mogą używać cookies. 

 

Użytkownik jest uprawniony do wyłączenie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swej przeglądarce. W takim przypadku jednak Administrator nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania Portalu.

VIII. Postanowienia końcowe.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w każdym czasie. Nowe wersje Polityki Prywatności będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą wskazane na stronie internetowej w formie stosownego komunikatu. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem …………………2021 r.